публикуване на отчети
ВАЖНО: АНТИСПАМ ВЪПРОСЧЕ
отпечатване на фактури - ценоразпис
Счетоводство на ресторант
Наредба за касовите апарати
 
Дървовиден изглед |  Плосък изглед Нова тема
Публична продан на активи и данъчно третиране по ЗДДС.
От:Ангелов Одитинг , 25.11.2014 14:46
Отговори Цитирай

В отговор на запитване, относно публична продан на активи и това,, както и да направи уведомяване до органите на НАП, изразяваме следното становище:

При наличието на изпълнителен лист, по Ваше вземане по което, ако клиентът Ви фирма „Х” ЕООД не погаси задължението си, Вие може да се обърнете към услугите на съдебен (публичен) изпълнител и да насочите изпълнението към движими и недвижими имущества на длъжника Ви.

Когато удовлетворяването на материалния интерес е чрез публична продан, по реда на ДОПК, ГПК или Закона за особените залози, извършена от публичен или съдебен изпълнител, или заложен кредитор, и собственикът на вещта/имуществото е регистрирано по ЗДДС лице, редът и сроковете са указани в част VII глава XIV, чл. 131 от ЗДДС и чл.83 от ППЗДДС. Съгласно цитираните нормативни текстове

1. по продажбата по банкова сметка на ТД на НАП, която се явява компетентна за съдебния изпълнител или заложния кредитор или банкова сметка на съответната ТД на НАП, в обхвата на която работи публичният изпълнител;

2. , определен с правилника за прилагане на закона, в три екземпляра – един за публичния изпълнител/съдебния изпълнител/заложния кредитор, един за собственика на вещта и един за получателя (купувача); Този документ няма определен образец, а просто трябва да съдържа всички реквизити посочени в чл.83, ал. 1 от ППЗДДС.

3. Да предостави документа по т. 2 на собственика на вещта и на получателя в срок 3 дни от издаването му;

4. Да уведоми компетентната ТД на НАП, в която собственикът на вещта е регистриран по този закон, за издадения документ по т. 2. Уведомяването се извършва чрез подаване на Приложение № 20 от чл. 83 ал. 3 от ППЗДДС в срок 5 дни от получаване на пълната цена по продажбата.

Или от всичко казано до тук и в отговор на Вашия въпрос, . Тук отваряме обаче скоба, че когато става въпрос за продан на земя и/или сграда собственикът на веща (длъжника) има право да определи режима на сделката от гледна точка на чл.45 ал.7 на ЗДДС т.е. дали тя е облагаема или освободена и в тази връзка, когато до обявяването на проданта той не уведоми писмено за избора си изпълнителя се счита, че доставката е освободена (виж чл.83 ал.5 от ППЗДДС).

Ако обаче не бъде осъществена публична продан и публичен изпълнител по реда на ДОПК Ви възложи вещта, собственост на длъжника срещу удовлетворяване на Вашето вземане, то тогава горният ред не важи. Тогава издаването на данъчен документ (фактура) и начисляване на ДДС става от собственика на вещта (длъжника) по общият установен ред от ЗДДС, като данъчната основа се определя по реда на чл.131 ал.4 от З.С.


Източник: http://anodit.com


Тема (Re: Ангелов Одитинг):
Автор:

Мнение:
  
линк картинка Направи bold Направи italic Направи подчертано
помощ още икони 

всички права запазени © 2006 pitam.info
всичко за фотографията